kijk op werk
Stationsstraat 14B
1211 EM Hilversum
06-25165119

info@kijkopwerk.com

 

 

Producten voor werkgevers

Loopbaantrajecten

Een organisatie die zijn medewerkers goede begeleiding en coaching biedt, stelt hen in staat de juiste keuzes te maken voor wat betreft hun loopbaan. Immers, een medewerker die beschikt over zelfkennis en zich bewust is van zijn kwaliteiten en vaardigheden, kan deze beter inzetten, waardoor hij of zij meer betrokken zal zijn en productiviteit en rendement zal opleveren.

Loopbaanbegeleiding helpt een werknemer om de mogelijkheden in zijn of haar loopbaan helder te krijgen en om vervolgens bewuste keuzes te maken. Dit wanneer iemand b.v toe is aan een volgende stap in zijn of haar loopbaan, een baan zoekt die optimaal bij zijn of haar opleiding en werkervaring past, zijn of haar huidige werk op de automatische piloot doet, geen uitdaging meer ervaart, ontevreden is over zijn of haar werkplek, wegens reorganisatie ontslagen kan worden of ziek is geweest en het werk niet meer aan kan.

Samen met een loopbaanadviseur worden de interesses, behoeften, bekwaamheden, successen en motivatie van uw werknemer in beeld gebracht. Dit zodat er uiteindelijk duidelijkheid ontstaat over mogelijke beroepsrichtingen, over bijpassende opleidingen en over welke werkomgeving het beste bij hem of haar aan sluit. Vervolgens worden loopbaandoelen geformuleerd en wordt er een actieplan opgesteld dat aanknopingspunten biedt voor een gesprek met de organisatie.

Replacement of outplacement

Replacement of outplacement heeft als doel om uw organisatie en de medewerker(s) toekomstperspectieven te bieden, daar waar:

  • sprake is van boventalligheid,
  • persoonlijke capaciteiten niet meer synchroon lopen met de eisen van de organisatie,
  • een onwerkbare situatie is ontstaan,
  • de medewerker aan geeft op zoek te zijn naar een nieuwe interne of externe uitdaging.

Kijk op Werk is van mening dat een goed afgestemd replacement of outplacement traject bij uitval, reorganisatie of disfunctioneren tot een win–win situatie kan leiden.

Na een oriënterend gesprek, wordt de huidige situatie in kaart gebracht (heroriëntatiefase) en wordt er aandacht geschonken aan de impact die de huidige ontwikkelingen op een werknemer hebben. In deze fase wordt de inhoud van het traject bepaald en staat de oriëntatie op loopbaanalternatieven centraal. Vervolgens wordt er tijdens de fase "zelfreflectie en zelfassessment" ingegaan op het professionele en persoonlijke verleden, op motivatiepatronen, gedragsvoorkeuren, emotionele intelligentie, cognitieve capaciteiten, ambitie en toekomst. Op basis hiervan is het opstellen van een persoonlijk profiel en een individueel loopbaanmanagementplan mogelijk. Hierin wordt uiteraard ook in kaart gebracht wat de meest geschikte nieuwe functie, evt. opleiding en werkomgeving zal zijn.

Wanneer een werknemer intern herplaatst mag worden (replacement), wordt er binnen de organisatie mee gekeken naar een werkplek, waarbij de werknemer zijn of haar capaciteiten en vaardigheden optimaal kan inzetten. Wanneer dit binnen de organisatie niet mogelijk is of bij voorbaat al vastgesteld is dat de werknemer in aanmerking komt voor outplacement, dan zal er aandacht worden besteed aan het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en de sollicitatievaardigheden (zelfpresentatie, voeren van gesprekken, opstellen CV, schrijven van een sollicitatiebrief etc.). Ook zal er tijdens de arbeidsmarktoriëntatie worden gekeken naar de huidige arbeidsmarkt en naar welke wegen een werknemer het beste kan bewandelen om een passende functie te vinden. Uiteraard wordt de werknemer tijdens dit proces goed begeleid. Naast dat de reïntegratieconsulent tips geeft en mee kijkt naar vacatures in de krant of op internet, worden er actief bedrijven benaderd en wordt er gebruik gemaakt van zijn of haar netwerk.

Tenslotte zal de reïntegratieconsulent wanneer de nieuwe werkplek is gevonden, optreden als mediator of nog enige tijd coaching verlenen (nazorg). Deze coaching zal, zowel bij replacement als outplacement, bestaan uit evaluatiegesprekken met de werknemer en eventueel, indien wenselijk, met de nieuwe werkgever of leidinggende.

Coaching

In ieder beroep doen zich situaties voor, waarbij coaching nodig is. Zeker wanneer er grote veranderingen in de werksituatie optreden, is de behoefte aan individuele begeleiding vaak groot. Als spanningen oplopen of teleurstellingen zich opstapelen, zal dit het werkplezier en de slagvaardigheid aanzienlijk verminderen. Daarnaast kunnen problemen in de werksfeer ook nog eens versterkt worden door allerlei perikelen in het privé-leven.

Tijdens een coachingstraject kunnen vraagstukken of problemen, waarmee een werknemer in zijn werk geconfronteerd wordt, worden besproken. Blokkades worden opgeruimd en er wordt gereflecteerd op het eigen gedrag. Ook wordt nagegaan hoe talenten en kwaliteiten optimaal benut kunnen worden en hoe vaardigheden kunnen worden vergroot. Dit zodat conflicten of overmatige stress kunnen worden voorkomen, kansen worden benut en er een evenwicht ontstaat tussen werk en persoonlijke ontplooiing.

Coaching kan worden ingezet:

 • Ter voorbereiding op of ondersteuning in een nieuwe functie.
 • Om ondersteuning te bieden bij het implementeren van een nieuwe werkwijze.
 • In het kader van persoonlijke ontwikkeling.
 • Ter verbetering van persoonlijke effectiviteit.
 • In het geval van vastgelopen werkrelaties.
 • Bij aanpassingsproblemen na een fusie of reorganisatie.
 • Om begeleiding te bieden bij reïntegratie na langdurige afwezigheid.
 • Bij terugval in de prestatie bijvoorbeeld door moeilijkheden in de privé omstandigheden.

Belangrijk is, dat zowel de werknemer als de organisatie baat heeft bij de coaching. Het doel van de coaching wordt dan ook in samenspraak met de werknemer en de organisatie vastgesteld. Coachingswensen worden in kaart gebracht en er wordt een trajectplan op maat opgesteld.

 
 

 

   
 

 

 
 
   
   
   
   
 
webdesign
nighthawk ict ©
       
home